Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ePaper

90 χρόνια πριν στην «Κ»

19 - 11 - 1933

Επιλογή και επιμέλεια: ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

ΠΕΙΡΑΜΑ: Αφού ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών απέτυχεν εις την προσπάθειαν υψώσεως των τιμών των αμερικανικών προϊόντων, συνέλαβεν το μεγαλεπήβολον σχέδιον της επεκτάσεως του εις περιωρισμένην σχετικώς κλίμακα προγράμματός του εις ολόκληρον τον κόσμον. Ούτω, κατά τα προχθεσινά τηλεγραφήματα, ο κ. Ρούσβελτ σκοπεύει να εξαντλήση κάθε μέσον και πάσαν δυναμικότητα ίνα αποβή ο κύριος ρυθμιστής της παγκοσμίου χρηματαγοράς συνεχίζων το κολοσσιαίον σχέδιον της αθρόας αγοράς χρυσού. Δύναται όμως να ευδοκιμήση εν τόσης εκτάσεως πείραμα, καθ’ ην ώραν εντός της ιδικής του χώρας και με την αληθινήν δικτατορίαν την οποίαν εξασκεί δεν ηδυνήθη να δρέψη πλην πενιχρούς καρπούς μετά μίαν γιγαντιαίαν πράγματι προσπάθειαν;

ΕΥΜΕΝΩΣ: Τηλεγραφούν εκ Νέας Υόρκης ότι αμερικανικοί βιομηχανικοί κύκλοι προσβλέπουν ότι θα διατεθούν πιστώσεις 120-150 εκατομμυρίων δολλαρίων διά τας συναλλαγάς μετά των Σοβιέτ. Η επελθούσα συμφωνία κρίνεται ευμενώς εκ μέρους της αμερικανικής κοινής γνώμης. Ο υπουργός Εσωτερικών κ. Κόρντελ Χαλ εδήλωσεν ότι η επελθούσα συνεννόησις θα επιφέρη βελτίωσιν της διεθνούς καταστάσεως. Ο κ. Νταίηβις εδήλωσεν ότι η γενομένη αναγνώρισις θα είνε επωφελής διά τας Ηνωμένας Πολιτείας. Ο ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής κ. Ρόμπινσον, αντιθέτως προς την κρατούσαν γνώμην, εδήλωσεν ότι η αναγνώρισις των Σοβιέτ αποτελεί σφάλμα το οποίον προώρισται να ζημιώση τας Ηνωμένας Πολιτείας.

ΙΘΑΚΗ: Ο πρώην πρεσβευτής Λόρδος Ρένελντ ωμίλησε ενώπιον εκλεκτού ακροατηρίου περί της Ιθάκης του Ομήρου [φωτογραφία]. Ο ευγενής ομιλητής ανέφερε διά μακρόν τας ανασκαφάς τας οποίας ο ίδιος ενήργησεν εν τη νησίδι αυτή του Ιονίου, αποδείξαν ότι η σημερινή Ιθάκη είνε η νήσος την οποίαν περιέγραψεν ο Ομηρος.

ΤΈΧΝΕΣ & ΓΡΆΜΜΑΤΑ

el-gr

2023-11-19T08:00:00.0000000Z

2023-11-19T08:00:00.0000000Z

https://kathimerini.pressreader.com/article/282432763889660

Kathimerini Digital